Homepage / Nieuws.

No tweets to display.
2017/09/21

Zaterdag 30 september vieren de inwoners uit Middelstum dat alle herinrichtingswerkzaamheden in hun dorp zijn afgerond. De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan de herinrichting en dat heeft geleid tot een nog mooier Middelstum.

In 2010 is gestart met de planvorming voor het centrum van het dorp Middelstum. Samen met vertegenwoordigers van de Stichting Dorpsbelangen, de Handelsvereniging en de Historische Vereniging is een herinrichtingsplan opgesteld dat in het voorjaar van 2011 aan het dorp is gepresenteerd. Aanleiding was de aanpak van het achterstallig onderhoud van rioleringen, wegen en openbaar groen. Het plan is gefaseerd en in overleg met bewoners verder uitgewerkt en uitgevoerd. Tijdens de herinrichting is de riolering vervangen, zijn kabels en leidingen vernieuwd en zijn de straten en wegen voorzien van nieuwe verharding, lantaarnpalen, bomen en beplanting. In de zomer van 2012 zijn de eerste werkzaamheden gestart. De afgelopen maanden zijn de puntjes op de i gezet.

Naast de herinrichting van de straten en wegen, hebben inwoners initiatieven genomen om het dorp verder te verfraaien. Een van die initiatieven is Middelstum Bloeit, dat zijn hangende bloemenbaskets die bevestigd zijn aan lantaarnpalen. Ook de aanleg van een parkeerterrein bij Ewsum was een wens vanuit de inwoners die vervuld is. Daarnaast is het Asingapark aangepakt, inwoners hebben daarbij geholpen. In het park wordt een kunstobject gerealiseerd op de oude contouren van de voormalige Asingaborg. Dit kunstwerk wordt gemaakt door de Middelstumer kunstenaar Paul Rinket en zal in december 2017 worden onthuld.

Wethouder Pier Prins (Beheer Openbare Ruimte): "de herinrichting van het dorp Middelstum was een lang traject. Het is mooi om te ervaren hoe betrokken de inwoners zijn bij de inrichting van hun dorp. We kunnen terugkijken op een periode waarin de inwoners van Middelstum overlast hebben ervaren, maar het resultaat is een fraai en toekomst bestendig dorp". Zaterdag 30 september zijn vanaf 16.30 uur op het Concordiaplein in Middelstum diverse festiviteiten. Iedereen is welkom.

2017/09/19

Burgemeester en wethouders van Loppersum openen woensdag 20 september de jaarlijkse kermis in Loppersum. Burgemeester Rodenboog: ’Net als voorgaande jaren mogen wij de kermis openen. Dat is het startsein van drie dagen feest in het dorp. Er zijn veel activiteiten voor jong en oud; van klaverjassen om een half varken tot kinderdisco tot de 70's en 80's party. Op woensdag is ook de najaarsmarkt. Deze markt staat bekend als een gezellige en drukke jaarmarkt. De jaarmarkt is van 12.00 tot 18.00 uur in het centrum van Loppersum. De vierdaagse kermis is op het Marktplein en duurt tot en met zaterdag 23 september.

2017/09/14

Het herindelingsonderzoek naar de gevolgen van de fusie tussen de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum is afgerond.

Het onderzoek zou eerst halverwege juni klaar zijn, zodat de drie raden er in september over konden vergaderen. Maar de uitkomsten worden nu met enige vertraging op dinsdag 26 september aan de drie gemeenteraden gepresenteerd. Op de oorzaak van de vertraging willen de drie gemeentebesturen niet ingaan.

Bijeenkomst;
Tijdens een gezamenlijke bijeenkomst worden alle raadsleden door de onderzoekers bijgepraat over de uitkomsten van het onderzoek. De onderzoekers hebben onder meer gekeken naar de financiële gevolgen van het huwelijk, de identiteit van de gemeente en de doelstellingen voor de komende tien jaar.

Advies;
Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de drie burgemeesters en gemeentesecretarissen. De uitkomsten worden als advies aan de gemeenteraden gepresenteerd, zodat ze op basis daarvan een besluit kunnen nemen.

Besluit;
Dat besluit volgt hoogstwaarschijnlijk op donderdag 16 november tijdens een speciaal ingelaste raadsvergadering. De drie raden vergaderen dan tegelijkertijd over het herindelingsonderzoek. Officieel moet het presidium van de drie gemeenten nog akkoord gaan met deze datum. Deze commissie, bestaande uit raadsleden, bepaalt namelijk de agenda van de gemeenteraad.

Eemshaven als bruidsschat?
In alledrie gemeenten lijkt het erop dat er een meerderheid is voor de fusie. In Loppersum loopt alleen de ChristenUnie nog niet echt warm. In Appingedam wil Gemeentebelangen eerst de uitkomsten van het onderzoek afwachten. Dat geldt ook voor Lijst Stulp in Delfzijl, die daarnaast samen met de lokale VVD-fractie wil kijken of de nieuw te vormen gemeente de Eemshaven als bruidsschat erbij kan krijgen.

Weinig keuze;
Verder zijn nagenoeg alle partijen het in ieder geval met elkaar eens dat ze weinig keuze hebben. Na het mislukken van de supergemeente G7 bleef alleen de DEAL-optie met de gemeente Eemsmond over. Tot die gemeente uiteindelijk haar eigen weg koos en met de gemeenten Bedum, De Marne en Winsum samensmolt tot de nieuw te vormen gemeente Het Hogeland.

2017/09/11

De woningen aan de Sjuxumerweg in Loppersum werden in 2015 en 2016 als eerste versterkt en verduurzaamd. De kozijnen vallen nu al naar beneden.

De door Wierden en Borgen verhuurde huizen werden zowel aardbevingsbestendig gemaakt, als op de toekomst gebouwd. Dus niet alleen werden muren verstevigd, er kwam ook een nieuwe klimaatinstallatie en koken werd elektrisch. Het is nog geen jaar na oplevering en de problemen zijn divers. Ook zonder dat de aarde beeft, vallen de muren uit elkaar.

Verschil van inzicht;

Voor de bewoners is de maat vol. Afgelopen zondag vielen delen van de kozijnen op Sjuxumerweg 21 en 23 naar beneden. Alida Boerema van nummer 25: ,,Iemand had gewond kunnen raken. Het zijn vrij zware panelen. Je moet er niet aan denken dat er een kind onder loopt.’’

Het loslaten van de gevelstukken is een van de problemen bij de huizen. Maar er is ook sprake van lekkage, een kapot fornuis en volle luchtfilters.

Boerema: ,,Wij zijn de dupe van een verschil van inzicht tussen aannemer Bouwborg en woningstichting Wierden en Borgen over wie waar verantwoordelijk voor is. In de tussentijd gebeurt er niks.’’

Ook de klimaatsystemen draaien nog niet zo als het moet. In het voorjaar van 2016, de huizen waren net klaar, werd tarwe geoogst op de nabijgelegen akkers. De filters zaten vervolgens vol stof. Ze zijn een paar weken geleden pas vervangen.

Boerema: ,,Zo is er van alles. Wierden en Borgen is ons aanspreekpunt, maar je moet overal zelf achteraan.’’

‘Supervervelend’;

Directeur Rinze Kramer van Wierden en Borgen noemt de situatie eveneens ‘supervervelend’: ,,Het probleem zit aan de binnenkant van het kozijn, de afdichting van de spouw. De lijm geeft gewoon niet voldoende hechting.’’

Onduidelijkheid over de verantwoordelijkheid is er echter niet, zegt hij: ,,Die ligt bij de aannemer. Er zijn meer zaken waar we ontevreden over zijn. Daar zijn we ook bijna dagelijks over in gesprek met Centrum Veilig Wonen, de feitelijke opdrachtgever van de versterking.’’

Kramer zegt dat van het totaal aan klachten 80 procent inmiddels is opgelost: ,,In sommige gevallen duurt de afhandeling heel lang. Dat komt omdat er veel partijen bij betrokken zijn. We hebben te maken met aannemers, maar ook met onderaannemers. Wij bellen er zelf achteraan, maar kunnen geen druk uitoefenen. Dat kan alleen de opdrachtgever. Het is voortdurend: wie moet wie achter de broek zitten?’'

Politieke druk hoog;

Dat de problemen in de Sjuxumerweg te maken hebben met de snelheid van versterken is in zijn ogen klip en klaar. De politieke druk was hoog, tijd ontbrak: ,,Het was voor alle partijen nieuw. Ook werden nieuwe technieken en materialen toegepast. In zijn totaliteit een ingewikkeld proces waar je normaliter twee jaar over doet.’’

Bouwborg verwijst voor een reactie naar Centrum Veilig Wonen. Die bevestigt het probleem met de hechting. Dat wat los zat, werd gisteren meteen verwijderd. Alle woningen worden gecontroleerd.

2017/09/07

In de gemeente #Loppersum staat veel cultureel erfgoed. Deze rijksmonumenten, karakteristieke panden en gebieden en beschermde #dorpsgezichten zijn erg belangrijk voor de identiteit van de gemeente en haar inwoners. Daar zijn we met elkaar zuinig op. In de gemeente Loppersum is bezorgdheid over de toekomst van cultureel erfgoed. Deze zorg heeft te maken met de gevolgen van #gaswinning en de effecten die maatregelen, zoals het versterken of vervangen van woningen met zich meebrengen.

De gemeente heeft de wettelijke plicht om zorg te dragen voor haar cultuurhistorisch erfgoed. In 2016 is een inventarisatie gemaakt van het aanwezige erfgoed. Deze inventarisatie heeft geleid tot de aanwijzing van karakteristieke panden en karakteristieke gebieden. De afgelopen periode heeft de gemeente gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan om deze bijzondere panden en gebieden van een passende bescherming te voorzien.

Wethouder Pier Prins (Ruimtelijke Ordening): “Door dit bestemmingsplan willen we voorkomen dat waardevolle gebouwen zomaar kunnen worden gesloopt. We hebben eerder geconstateerd dat slopen van panden zonder zicht op een passende herinvulling niet wenselijk is. Erfgoed is voor een belangrijk deel bepalend voor het karakter van de gemeente en de leefbaarheid in de omgeving. Daarom hebben we ook geluisterd naar de zorgen en wensen van eigenaren en bewoners van karakteristieke panden. Zij maken zich net als wij zorgen over het behoud van hun panden.” Naast gesprekken met eigenaren en bewoners, heeft de gemeente ook gesproken met partijen als historische verenigingen, dorpsbelangen, welstandscommissie Libau, LTO Noord, provincie Groningen en de Nationaal Coördinator Groningen. Deze overleggen hebben geleid tot een verfijning van het bestemmingsplan.

In het bestemmingsplan ligt niet alleen de focus op het behoud van panden. Kansen voor verbetering moeten worden benut, zodat de gebouwde omgeving in de gemeente aantrekkelijk en leefbaar blijft. Afhankelijk van de situatie wordt bekeken of behoud voorop moet staan, bijvoorbeeld als het gaat om panden die cultuurhistorisch gezien een hoge waarde hebben, of dat sloop tot de mogelijkheden behoort. Soms zullen er voorwaarden gesteld worden voor herontwikkeling van de locatie. Dit kan nieuwbouw zijn, maar ook andere invullingen zijn mogelijk.

Inzage ontwerpbestemmingsplan;

Het ontwerpbestemmingsplan is gereed en is van 5 september tot en met 16 oktober 2017 in te zien. Inzien kan bij de publieksbalie in het gemeentehuis of digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast worden gedurende de inzagetermijn inloopbijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen geïnteresseerden het ontwerp bekijken en vragen stellen. De inloop vindt plaats op dinsdag 12 september en donderdag 14 september, tussen 16.00 uur en 19.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Loppersum.

2017/09/05

Appingedam – De organisatie van de grote scholenreünie op 30 september heeft laten weten dat de reünie niet doorgaat. ‘Er is te weinig belangstelling om een gezonde afloop te rechtvaardigen’, laat de organisatie via Facebook weten.

‘We hebben vanmiddag bij elkaar gezeten en hebben vast moeten stellen dat een gehoopte piek in de aanschaf van tickets de laatste weken uitbleef. We lopen het risico dat we op een totaal van 1500 reünisten blijven steken, waardoor we een tekort van 26.000 euro hebben. En dan moeten we maar hopen dat de begroting niet tegenvalt.’

De organisatie hoopte op een groot aantal deelnemers, maar moest in de afgelopen weken het aantal al flink bijstellen. Deelnemers die al betaald hebben kunnen het bedrag zo spoedig mogelijk weer op hun rekening verwachten.

2017/09/05

In september organiseren de bibliotheken in de gemeenten #Delfzijl, #Appingedam en #Loppersum samen met Centrum Jeugd en Gezin voor het eerst de #Boekstartochtenden Kleintje Koffie. Iedere maand is er een boekstartbijeenkomst in de bibliotheken voor ouders met een baby of dreumes. Vaak met een mooi boek ter inspiratie.

Thema #EHBO4ukkies;
Het thema van de ochtenden in september is EHBO4ukkies. Je baby of dreumes wil alles zo snel mogelijk ontdekken. Dat betekent overal aanzitten en alles uitproberen. Het geeft een hoop rust als je weet hoe je kunt handelen bij ongelukjes in en om het huis en hoe deze zijn te voorkomen. Een deskundige deelt praktische en handige tips. Het is leerzaam en gezellig om samen met andere ouders te praten over dit onderwerp.

Naast een maandelijks thema staan boeken uiteraard ook centraal en worden er leuke activiteiten georganiseerd tijdens de ochtenden. (Voor)lezen met je kind is een fijn moment samen. Het geeft baby’s informatie over de wereld om hen heen. Samen lezen oefent de luistervaardigheid en het concentratievermogen en prikkelt de fantasie en sociaal-emotionele vaardigheden. Bovendien stimuleert lezen de taal- en spraakontwikkeling.

Waar en wanneer;
De boekstartbijeenkomsten Kleintje Koffie vinden plaats van 10.00 uur tot 11.00 uur. Op donderdag 14 september is de bijeenkomst in de bibliotheek Delfzijl. Op vrijdag 15 september in de bibliotheek Appingedam. En in de bibliotheek van Loppersum op donderdag 28 september. De toegang is gratis en de koffie staat klaar. Uiteraard mag je je kindje(s) gezellig meenemen. Meer informatie is te vinden op www.biblionetgroningen.nl en www.cjgdal.nl.

2017/08/30

Burgemeester Albert Rodenboog feliciteert op zondag 3 september het echtpaar De Vries uit Zeerijp met hun 60-jarig huwelijk. De heer Johannes de Vries -geboren op 15 juli 1936- en mevrouw Arendje Vast -geboren op 20 september 1935- gaven elkaar op 3 september 1957 het ja-woord. De heer de Vries werkte als chauffeur bij een farmaceutische groothandel. Mevrouw was moeder en huisvrouw. Het echtpaar heeft drie zoons, acht kleinkinderen en drie achterkleinkinderen.

« 2 of 2 »

Volg Garsthuizen ook op Twitter, Facebook en Instagram.