Homepage / Nieuws.

No tweets to display.
2018/01/08

Vandaag tot 20.00 uur zijn medewerkers van #CVW aanwezig in het gemeentehuis van #Loppersum. U kunt er terecht
met vragen over de #aardbeving van vandaag en om eventuele
schade te melden. De gemeente is tot 20.00 uur bereikbaar via 0596- 54 82 00.

Welkom bij de Gemeente Loppersum

2017/11/26

Het waterschap Noorderzijlvest versterkt en verhoogt de komende jaren de Waddenzeedijk en dijken langs kanalen en het Lauwersmeer. Het waterschap legt ook waterbergingsgebieden aan en vergroot de capaciteit van gemalen. Dit alles om in de toekomst, ook met het oog op het veranderende klimaat, wateroverlast en overstromingen te voorkomen. Als gevolg van deze forse investeringen stijgt de waterschapsbelasting voor huishoudens in 2018 met gemiddeld 2%. Dit komt neer op een stijging van circa € 7,50 per huishouden. #website

2017/10/10

Bijeenkomsten in DAL bibliotheken voor ouders met jonge kinderen;

In oktober organiseren de bibliotheken in de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum samen met Centrum Jeugd en Gezin de maandelijkse Boekstartochtend Kleintje Koffie. Iedere maand is er een boekstartbijeenkomst in de bibliotheken voor ouders met een baby of dreumes. Vaak met een mooi boek ter inspiratie. Het thema van de maand oktober is Dansen en Zingen.

Naast een maandelijks thema staan boeken uiteraard ook centraal en worden er leuke activiteiten georganiseerd tijdens de ochtenden. (Voor)lezen met je kind is een fijn moment samen. Het geeft baby’s informatie over de wereld om hen heen. Samen lezen oefent de luistervaardigheid en het concentratievermogen en prikkelt de fantasie en sociaal-emotionele vaardigheden. Bovendien stimuleert lezen de taal- en spraakontwikkeling.

Kinderboekenweek;
Oktober is de maand van de Kinderboekenweek en daarom staat een prentenboek centraal op deze bijeenkomst. Onder leiding van Rianne Wiersma, consulent Dans- en Cultuuronderwijs gaan we dansen en zingen samen met ouders en hun kind(jes). Als uitgangspunt nemen we het prentenboek “En nu lekker slapen, Sam” van Amy Hest.

Waar en wanneer;
De boekstartbijeenkomsten Kleintje Koffie vinden plaats van 10.00 uur tot 11.00 uur. Op donderdag 12 oktober is de bijeenkomst in de bibliotheek Delfzijl. Op vrijdag 20 oktober in de bibliotheek Appingedam. En in de bibliotheek van Loppersum op donderdag 2 november. De toegang is gratis en de koffie staat klaar. Uiteraard mag je je kindje(s) gezellig meenemen. Meer informatie is te vinden op www.biblionetgroningen.nl en www.cjgdal.nl.

2017/10/05

Vijf Groningse dorpen krijgen vanuit het leefbaarheidsprogramma Kansrijk Groningen en de provincie Groningen ruim 700.000 euro subsidie voor verbetering van de leefbaarheid en het versterken van cultuurhistorie en landschap.

Het gaat om de dorpen Bedum, Mensingeweer, Onderdendam, Stedum en Wirdum. Landschapsbeheer Groningen begeleidt de uitvoering van het programma.

Dorpsvisies en landschap richt zich onder andere op het versterken van lint- en wierdedorpen in de negen aardbevingsgemeenten. In Bedum wordt de omgeving van de Waldadrift vergroend door de aanleg van bloemenweides, natuurvriendelijke oevers en een belevingsroute. En wordt de historische tuin van de Walfriduskerk opgeknapt.

Mensingeweer wil het dorpskarakter versterken door de aanleg van groene entrees en het omvormen van de voormalige provinciale weg in een echte dorpsstraat met dorpsplein. Onderdendam gaat aan de slag met de aanleg van ommetjes en een buitenspeelplaats in het bos. In Stedum werken bewoners aan de vergroening en herinrichting van de historische haven aan de Stedumermaar om daar een sfeervol dorpsplein te ontwikkelen.

Wirdum tenslotte wil de historische steilrand van de wierde behouden en herstellen en zo de archeologische waarden daarvan beschermen.

2017/09/27

Een vermeende #roodvonk-besmetting heeft deze week lichte paniek veroorzaakt bij ouders van leerlingen van de Abt #Emoschool in #Westeremden.

Twee kinderen op de school toonden verschijnselen die zouden kunnen duiden op deze even zeldzame als besmettelijke ziekte. Zij kampten met koorst en rode vlekken op lichaam en gezicht.

Ontzenuwd;

Bezorgde ouders belden onder meer de GGD Groningen om te achterhalen wat ze moesten doen om te voorkomen dat hun kind besmet zou raken. De gezondheidsdienst had de geruchtenstroom snel ontzenuwd, zegt consulent infectieziekten Jan van der Have.

,,Het was vals alarm. Een huisarts heeft de betrokken ouders verteld dat hun kinderen mogelijk roodvonk ‘of een andere vlekjesziekte’ had. Bloedonderzoek wees al snel uit dat het geen roodvonk was, maar een onschuldiger ziekte. Tegen die tijd was het in het geruchtencircuit al een eigen leven gaan leiden.’’

‘In geen twee jaar gezien’;

De GGD-arts kan zich die reactie wel enigszins voorstellen: ,,Roodvonk is zeer zeldzaam. Wij hebben het in geen twee jaar gezien.’’

Huisartsen hebben een meldplicht voor de ziekte bij de GGD. ,,Als er écht een uitbraak is, horen wij dat meteen. Scholen doen er verstandig aan eerst de diagnose van de dokter af te wachten voor ze alarm slaan. Daarvoor zijn tegenwoordig heel snelle tests beschikbaar.’’

2017/09/26

Op zaterdag 30 september opent #wethouder#Schollema (Sport) het vernieuwde #hoofdveld van #Voetbalvereniging De Fivel.

· Tijdstip: inloop is om 13.00 uur, de officiële opening is om 14.10 uur.
· Adres: #Borgweg 3A, 9914 PC #Zeerijp.

2017/09/26

Duizenden karakteristieke gebouwen in het bevingsgebied verkeren in de gevarenzone zolang ze geen monumentale status krijgen.
Het is de Vereniging Groninger Monument Eigenaren een doorn in het oog dat veel beeldbepalende gebouwen in dorpen en steden die beschermde status niet hebben. ,,Want die is juist in het bevingsgebied enorm belangrijk’’, legt voorzitter Derk Kremer uit.

Beschermde statush mg;

,,Het kan het verschil maken tussen sloop en versterken. Naar alle huizen in het bevingsgebied wordt gekeken of en zo ja welke maatregelen er nodig zijn om ze te versterken. Als bouwkundige maatregelen vanuit economisch oogpunt te duur zijn, is het mogelijk dat tot sloop en nieuwbouw wordt besloten. Rijksmonumenten zijn niet per se gevrijwaard van sloop, maar hebben een beschermde status. Er zijn nog duizenden karakteristieke gebouwen in de provincie die deze niet hebben, maar vanuit cultuurhistorisch oogpunt van grote waarde zijn.’’

De belangengroepering, die 150 leden uit de hele provincie telt, lanceert binnenkort een omvangrijke lobby bij gemeenten. ,,We zijn verbijsterd dat gemeenten op dit punt tot nu toe zo weinig actie hebben ondernomen om hun eigen cultureel erfgoed te beschermen.’’

Met gepaste haast aan de slag;

De vereniging wil dat de gemeenten ‘met gepaste haast’ aan de slag gaan. ,,Geef die beeldbepalende gebouwen een status waardoor ze dezelfde bescherming krijgen van een rijks- of gemeentelijk monument.’’

Ze werd opgericht in april dit jaar. ,,Inmiddels zijn we een volwaardige gesprekspartner van de Nationaal Coördinator Hans Alders.

Ook die heeft gemeenten een tijd geleden al opgeroepen een overzicht te maken welke panden beeldbepalend of karakteristiek zijn. Lang niet alle gemeenten hebben hier tot nu toe op gereageerd.’’

2017/09/21

Zaterdag 30 september vieren de inwoners uit Middelstum dat alle herinrichtingswerkzaamheden in hun dorp zijn afgerond. De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan de herinrichting en dat heeft geleid tot een nog mooier Middelstum.

In 2010 is gestart met de planvorming voor het centrum van het dorp Middelstum. Samen met vertegenwoordigers van de Stichting Dorpsbelangen, de Handelsvereniging en de Historische Vereniging is een herinrichtingsplan opgesteld dat in het voorjaar van 2011 aan het dorp is gepresenteerd. Aanleiding was de aanpak van het achterstallig onderhoud van rioleringen, wegen en openbaar groen. Het plan is gefaseerd en in overleg met bewoners verder uitgewerkt en uitgevoerd. Tijdens de herinrichting is de riolering vervangen, zijn kabels en leidingen vernieuwd en zijn de straten en wegen voorzien van nieuwe verharding, lantaarnpalen, bomen en beplanting. In de zomer van 2012 zijn de eerste werkzaamheden gestart. De afgelopen maanden zijn de puntjes op de i gezet.

Naast de herinrichting van de straten en wegen, hebben inwoners initiatieven genomen om het dorp verder te verfraaien. Een van die initiatieven is Middelstum Bloeit, dat zijn hangende bloemenbaskets die bevestigd zijn aan lantaarnpalen. Ook de aanleg van een parkeerterrein bij Ewsum was een wens vanuit de inwoners die vervuld is. Daarnaast is het Asingapark aangepakt, inwoners hebben daarbij geholpen. In het park wordt een kunstobject gerealiseerd op de oude contouren van de voormalige Asingaborg. Dit kunstwerk wordt gemaakt door de Middelstumer kunstenaar Paul Rinket en zal in december 2017 worden onthuld.

Wethouder Pier Prins (Beheer Openbare Ruimte): "de herinrichting van het dorp Middelstum was een lang traject. Het is mooi om te ervaren hoe betrokken de inwoners zijn bij de inrichting van hun dorp. We kunnen terugkijken op een periode waarin de inwoners van Middelstum overlast hebben ervaren, maar het resultaat is een fraai en toekomst bestendig dorp". Zaterdag 30 september zijn vanaf 16.30 uur op het Concordiaplein in Middelstum diverse festiviteiten. Iedereen is welkom.

« 1 of 2 »

Volg Garsthuizen ook op Twitter, Facebook en Instagram.